Stichting Wiesje is een Algemeen Nut Beogende Instelling en voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden.

Schenkingen aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar van uw inkomen. Ook voor de schenk- en erfbelasting levert dit belastingvoordelen op. Meer informatie over ANBI’s kunt u vinden op www.anbi.nl.

Een ANBI is verplicht bepaalde gegevens op internet te publiceren. Op deze pagina vindt u alle verplicht te publiceren informatie over stichting Wiesje.

Naam: Stichting Wiesje
RSIN: 808843953
Postadres: Postbus 15762, 1001 NG  Amsterdam
E-mailadres: info@wiesje.nl
Telefoonnummer: 036-8412558
IBAN: NL55 INGB 0000 0020 37

Bestuurssamenstelling:

Gerda Havertong, voorzitter

Theo van der Voordt, vice-voorzitter

Joyce van den Boogaard, secretaris

Willem Augustinus, penningmeester

Rosita Dissels
Ed Cools
Marc Wortmann

Doelstelling: Het in Suriname opzetten en blijvend exploiteren van opvang, zorg, begeleiding en/of therapie ten behoeve van dementie patiënten van Surinaamse afkomst, alsmede – indien dit wezenlijk en medisch verantwoord is – zodanige in Nederland verblijvende patiënten in Suriname te doen laten verplegen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Hoofdlijnen actueelBeleidsplan: Om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken is een gefaseerde aanpak ontwikkeld, bestaande uit drie stappen:

  1. Oprichten en aansturen van een kenniscentrum ten behoeve van opleiding en training, voorlichting en informatievoorziening.
  2. Realiseren van voorzieningen voor dagopvang van thuiswonende mensen met dementie, om deze doelgroep warme zorg en een aangename en zinvolle dagbesteding te bieden en ook om mantelzorgers en de thuiszorg te ontlasten.
  3. Realiseren en beheren van een of meer woonzorgvoorzieningen voor mensen met dementie die niet langer thuis kunnen wonen, volgens het principe van kleinschalig wonen.
Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging Medewerkers ontvangen een marktconforme beloning. Er zijn geen medewerkers in dienst van Stichting Wiesje.
Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden: Zie hiervoor het jaarverslag via deze link
Financiële verantwoording: Zie hiervoor het jaarverslag via deze link

 


Contact

Stichting Wiesje
Postbus 15762
1001 NG Amsterdam
info@wiesje.nl